Thursday, June 23, 2016

hello Redskins, again.

Bỏ bắt TV cả năm, vì Redskins đánh quá tệ và cái bill của Verizon Fios càng ngày càng lên giá, năm rồi Redskins lên chân.  Suốt mùa, bé Xí với tôi mất dịp hò hét, tôi chợt thèm hét hò với con mỗi chiều chủ nhật khi vào thu, tôi quyết định mua ăng ten bắt đài over the air.

Suốt 3 ngày nay, leo lên leo xuống attic hơn chục bận, trời nóng, mồ hôi chảy đầm đìa, gần hơn 50 cái email chít chát với mấy thằng em và bạn bè, lùng sục google, cuối cùng tôi bắt được đài 5 FOX để xem Redskins!!!  Đài 7 ABC và đài 9 CBS bắt dễ dàng, còn đài 5 FOX và đài 4 NBC biệt tăm, mệt mỏi, tôi chỉa đại cái ăng ten lên trời thì TV bắt được signal của đài 5, mừng hết lớn!!!

Bạn mình thử xem sao, project is less than $100.

 

Wednesday, June 22, 2016

history dinner

Dinner.

- What is the first state of US?  Asked Dad.
- Massachusetts. Xí answered.
- No, it's Connecticut.  Su replied.
- No, they aren't.  Dad shook his head.
- Pennsylvania.  Xí continued.
- It's New Hamster.  Su shouted.
- What?  Hihihihihi hohohohoho hahahahah New Hamster?  Nougat cried out loud.
- I meant New Hampshire.
- So what is it, ba?
- He doesn't know neither, Xí laughed, he has to google it.
- It's DELAWARE! - Xí, you missed Mississippi quarter.  You have to finish your collection.


 

Friday, June 17, 2016

lần đầu

lần đầu tiên tôi work from home!

nhờ Metro sửa đường nên tôi được boss cho phép one day a week telework sớm hơn ba tháng.


Tuesday, June 14, 2016

nerdy

con em bắt chước con chị.

con chị bắt chước con em:

- Su, you're so nerdy!