Saturday, October 4, 2014

xin lỗi, chịu hết nỗi

​xin lỗi, chịu hết nỗi
chuyện con thích chơi nổi
ưa giật gân la lối
chửi cha: kiếp văn bồi

ngày xưa còn u tối
bợm quyết đổi nắm xôi
nay không còn u tối
vẫn có kẻ hám mồi

cha còn sống đang ngồi
con múa bút ỉ ôi
bức tử không trăn trối
hơn nhát búa thiên lôi

xin lỗi, chịu hết nỗi
hùa theo bác Thường tôi
chọn đại một vần ôi
4 câu 5 chữ rối