Wednesday, July 9, 2014

Tuesday, July 8, 2014

bụi đời

​Cả nhà đang ăn cơm chiều.
 
Ba: Tối qua Nougat ngủ bụi ở đâu?
Mẹ: Tối qua Nougat ngủ với dì Năm.
Ba: Nougat đi bụi đời sao Nougat không xin phép ba?
Nougat: What?  Ba?
Xí: Bụi đời là gì ba?
Su: Yeah, what's bụi đời mean, ba?

Monday, July 7, 2014

nửa cầu Chesapeake!

​Suốt 27 năm ở Virginia, tôi chưa thử chạy qua chiếc cầu dài nhất bắt ngang qua vịnh Chesapeake của tiểu bang mình! Trên đường về nhà, hôm đi biển VA Beach, tôi quyết định mất $13 chạy thử xem cho biết! Tôi chỉ chạy nửa cầu, khi tới tunel, tôi quẹo vô chỗ dành cho du khách đứng ngắm trời biển rồi quành về.

Xui, tới nơi thì máy gần hết phim, phải chuyển qua jpeg để chụp vài tấm làm của hồi môn cho con!