Saturday, September 24, 2016

Spanish

Yesterday dinner:

- Oh, I forgot to let Xí teach us Spanish!  Dad said.
- Hola!  Xí smiled.
- Como estas?  Su asked.
- Muy bien.  Dad answered.
- What?  Bò viên?!?!?!  Su questioned Dad.
- No, muy bien, it's very good Su.  Xí laughed.
- Yeah, bò viên.  Nougat tried to get in.

Tuesday, September 20, 2016

hưởng xái

hóa ra em nó thấy sang, cũng thích bắt quàng làm họ!

không biết nếu là tôi ôm chụp như vầy thì có sinh chuyện không nữa!?!?!?!

 

Monday, September 19, 2016

rookie

Redskins đánh ẹ quá, đành đi nhen than nướng thịt.  Bỏ thịt lên, chạy lên lầu xem chừng tỷ số, chạy xuống thành than!!!  Đúng là rookie!

Cảm ơn bạn mình thân tặng cái lò lớn, hôm nay mới khai trương.

 

Saturday, September 17, 2016

hiện tại và tương lai

ngay trước building của sở tôi làm, họ đang xây International Spy Museum, dự định mở cửa vào năm 2018.