Friday, October 15, 2010

bận bù đầu

Hai ngày liền tôi bận bù đầu từ sáng sớm, hai ngày liên tiếp district cúa tôi bị red flag hai cú Zero bundles!


Tôi giảng giải bạn nghe về Zero bundle nhé. Sở làm tôi mướn IBM hàng ngày đi thả những test bundles vào những thùng collection mail xanh xanh đặt ngoài đường. Mỗi thùng đó có ghi giờ tới lấy thư đi, nếu bạn bỏ thư của bạn sau giờ đó, có thể ngày mai thư của bạn mới được lấy đi. IBM làm việc độc lập với sở tôi, do đó, kết quả đo lường mức độ nhanh chậm của lá thư hàng ngày của bạn gửi đi có sự khả tín khá cao. Một lá thư từ vùng tôi qua California mất ba ngày, nhưng từ tôi xuống Richmond hay qua Bethesda, MD chỉ mất một đêm, gọi là Over night First class. Lúc xưa, khi máy móc chưa tân tiến, điểm ON First class khoảng 89%, bây giờ là 96% và diện tích tính ON FC rộng hơn.

Trên mỗi lá thư dùng để test, IBM dùng mã số barcode để khi lá thư đi qua máy được ghi nhận lại ngày giờ.  Sau đó, người nhận sẽ báo ngày nhận, lá thư thử nghiệm đó sẽ được đánh giá fail hoặc pass.  Một bundle có nhiều lá thư, nhiều loại phong bì khác nhau và được gửi đi từng vùng khác nhau.  Sở tôi không hề biết hình dáng test thư đó và cũng không được biết người nhận là ai.  Nếu chẳng may, toàn bộ lá thư của một bundle không đến tay người nhận đúng ngày, bundle đó gọi là Zero Bundle.

Để bảo vệ tính độc lập của điểm số, IBM không cho chúng tôi biết rõ ràng xuống 5 chữ số của Zip code, chỉ cho biết 3 chữ số.  Ví dụ Zip code của bạn là 98765, IBM chỉ cho biết về 987.  Và mỗi lần có Zero Bundle như thế, sở tôi phải điều tra xem lỗi phải nằm khúc nào.  Có thể vì người lấy thư không vét hết thư trong thùng collection; có thể vì thư bị bỏ quên trong nhà máy; có thể lỗi IBM không bỏ đúng ngày giờ qui định..., sở tôi phải rà soát lại toàn bộ operation và trả lời cho Area Office.

Trả lời cho Area Office là việc của boss, phần việc của tôi là gom góp hết hồ sơ trong vòng một tiếng đồng hồ để boss tôi nói chuyện.  Sau đó, dựa trên data có được, tôi phải phân tích dữ kiện, nghĩ về phương án kế hoạch to plug the hole.  Dù cố gắng cách mấy, như lời big boss tôi than vãn, S*** happenned!  Điểm số đo lường nhanh chậm của thư nằm trong phần Pay By Performance nên nhiều big big boss chú ý rất cặn kẽ.  Mỗi sáng sớm, tôi phải chầu chực IBM để lấy data rồi làm report, job security của tôi đấy bạn ạ.

Kệ, còn đi làm là còn khối chuyện ở sở bật mí cho bạn nghe.  Hết đi làm là chỉ có chuyện boss ở nhà, kể hoài nghe cũng chán ghê lắm, phải không?

.

1 comment:

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.