Thursday, September 13, 2012

tình yêu em

...như sông biển rộng
tình yêu em như lúa ngoài đồng
tình yêu em... chỉ mộng và mơ...

$2.1K!!!  Body only!