Sunday, October 7, 2012

mỗi năm, một lần

Khi những thứ ni cộng lại:

sẽ thành:


No comments: