Monday, October 29, 2012

tình yêu...

...như cơn bão
đi qua
địa cầu...my coworker's waiting for Sandybusiness as usual!


No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.