Tuesday, October 2, 2012

ve chai Trung Cộng

Photograph by Sim Chi Yin for Bloomberg Businessweek.


LV sẽ nghĩ tấm hình này sẽ quảng cáo hay làm hoen ố túi xách của họ?

Có, còn hơn không!  Có, còn hơn không!