Friday, July 12, 2013

Summertime sadness

Learned it from the radio on the road trip to France! Love it!  My cousin computer was switched to German keyboard, some of the signs and some characters were mixed up!  Y became Z and Z became Y!!!  Yukkz!!!  Tiffany hates it!


 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.