Tuesday, July 8, 2014

bụi đời

​Cả nhà đang ăn cơm chiều.
 
Ba: Tối qua Nougat ngủ bụi ở đâu?
Mẹ: Tối qua Nougat ngủ với dì Năm.
Ba: Nougat đi bụi đời sao Nougat không xin phép ba?
Nougat: What?  Ba?
Xí: Bụi đời là gì ba?
Su: Yeah, what's bụi đời mean, ba?

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.