Saturday, September 20, 2014

Saturday, September 13, 2014

ISO 6400


Khá nhiều noise!  Chụp xong, đổi qua trắng đen thì okay.