Saturday, October 4, 2014

xin lỗi, chịu hết nỗi

​xin lỗi, chịu hết nỗi
chuyện con thích chơi nổi
ưa giật gân la lối
chửi cha: kiếp văn bồi

ngày xưa còn u tối
bợm quyết đổi nắm xôi
nay không còn u tối
vẫn có kẻ hám mồi

cha còn sống đang ngồi
con múa bút ỉ ôi
bức tử không trăn trối
hơn nhát búa thiên lôi

xin lỗi, chịu hết nỗi
hùa theo bác Thường tôi
chọn đại một vần ôi
4 câu 5 chữ rối

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.