Friday, January 9, 2015

quốc tế cachợt muốn hát:

vùng lên, hỡi các họa sỹ của thế gian
vùng lên, tự do ngôn luận hoàn toàn
sục sôi, nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi
quyết phen này múa bút mà thôi

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.