Monday, June 8, 2015

biếng lười ngày chủ nhật

những hình này thẳng ra từ máy, tôi không chỉnh photoshop:


SepiaDynamic Monochrome.

Dynamic Monochrome.

Monochrome.

Rough Monochrome.

Dynamic Monochrome.

Dynamic Monochrome.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.