Tuesday, November 3, 2015

flu shot

hai em nhỏ ọ ẹ khóc la, không muốn đi nhưng khi xong xuôi lại kiếm stickers!


No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.