Saturday, January 23, 2016

sơ sơ em nó thế này

sơ sơ em nó thế này
u u gió rú, dày dày tuyết vây


No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.