Friday, August 19, 2016

iClone

How many Nougats do I have?

How many Sus do I have?

Google photos is trying to give me more! :)

Xí lost her new Redskins hat!


No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.