Tuesday, August 2, 2016

vờn

tháng 7, sen lại nở nhưng năm nay tôi không tranh thủ chạy qua DC chụp, Google pix nhắc lại hình cũ.

ngày mai, boss đòi đi bộ qua US Botanic Garden ngửi mùi hoa xác chết Corpse Flower, chắc tôi sẽ vác máy chụp hình theo chân boss.  Mèn, dạo này kiss ass hơi nhiều!


No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.