Saturday, September 17, 2016

hiện tại và tương lai

ngay trước building của sở tôi làm, họ đang xây International Spy Museum, dự định mở cửa vào năm 2018.


 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.