Monday, October 24, 2016

white background

  1. 1 light with soft box behind as main light and white back ground.
  2. 1 light with shoot through umbrella in front as fill light.
  3. my first test is about 1 stop overexposed!
  4. Exposure correction and BW convert in Nikon Capture NX-D
No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.