Friday, December 23, 2016

Hey Google

- Hey Google, is my wife fat?
- Sorry, I can't help you with that.
- Okay Google, what's my wife name?
- You haven't told me yet.
- Hey Google, play some Christmas Music.
- Here's some Christmas music from Google Play Radio.


 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.