Friday, January 20, 2017

messy

nấu ra, ngon d không biết, nhưng thấy hình con Su ngồm ngoàm kiểu này là đủ vui.


No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.