Thursday, May 25, 2017

NJHS Pin

Hơn một năm trước, bé Xí nhập hội NJHS, chiều nay, bé Xí chính thức nhận cái pin là đã hoàn thành nhiệm vụ giao phó.

Bà Hiệu Trưởng RR MS.Còn cha bé Xí nhận được cái này: