Monday, July 24, 2017

sỹ tử xứ Mỹ

Midterm exam at Hayfield Secondary School.

Con thi, cha đi bắt dratini, fight RAID.  Con thi xong, cha con quất pizza, khao quân.
No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.